នាំចេញរថយន្តចក្រភពអង់គ្លេសសម្រាប់រយៈពេលជាង,,en,ឆ្នាំ,,en 20 Years

ការ​ព្យាករ​ការ​ចំណាយ

Cost Forecasting

ដោយ​ប្រើ​ប្រាំបី​ឆ្នាំ​នៃ​ការ​លក់​រថយន្ត​ទិ​​ន្នន័យ​ដែល​យើង​អាច​ទ​ស្ស​ន៍​ទាយ​តម្លៃ​នា​ពេល​អនាគត​សម្រាប់​រថយន្ត​ទាំង​អស់​និង​ផ្ដល់​ឱ្យ​អ្នក​នូវ​ការ​កំណត់ពេលវេលា​ត្រឹមត្រូវ​ទៅ​នៅ​ពេល​ដែល​ភាគ​ហ៊ុន​នឹង​កើន​ឡើង​ដល់​តម្លៃ​ដែល​អាច​សម្រេច​បាន​សម្រាប់​ទីផ្សារ​របស់​អ្នក. យើង​អាច​ផ្តល់​នូវ​ការ​ប៉ាន់ស្មាន​នៃ​តម្លៃ​រថយន្ត​និង​ការ​ប៉ាន់​ស្មាន​ថា​ការ​ចំណាយ​បាន​ទៅដល់​របស់​អ្នក

.

Hide me
ចូលរួម​ជាមួយ​យើង​សម្រាប់​ព័ត៌មាន​តម្លៃ​ដោយ​សេរី​និង​ចម្លើយ​ទៅ​នឹង​សំណួរ​នាំ​ចេញ​ទាំង​អស់
ជា​វ​ប្រចាំ​ទៅ​បញ្ជី​សំបុត្រ​រួម​របស់​យើង
Show me