នាំចេញរថយន្តចក្រភពអង់គ្លេសសម្រាប់រយៈពេលជាង,,en,ឆ្នាំ,,en 20 Years

វិភាគ​ទីផ្សារ

Market Analysis

យើង​ប្រមូល​ទិន្នន័យ​នៃ​ការ​លក់​ការ​ដេញថ្លៃ​ពី​ការ​ដេញ​ថ្លៃ​ចក្រភព​អង់គ្លេស​ដ៏​សំខាន់​ទាំង​អស់​ជា​រៀង​រាល់​ថ្ងៃ​និង​អាច​ជូន​ដំណឹង​ដល់​អតិថិជន​របស់​យើង​ជាមុន​នៃ​លំនាំ​ណា​មួយ​ដែល​អាច​មាន​ប្រយោជន៍​ទៅ​នឹង​គោល​នយោបាយ​លទ្ធកម្ម​ភាគ​ហ៊ុន​របស់​ពួក​គេ. យើង​បាន​តាម​ដាន​ការ​លំនាំ​តម្លៃ​និង​ការ​ធ្លាក់​ចុះ​នៃ​រថយន្ត​ដែល​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ចាប់​តាំង​ពី 2005 និង​រក្សា​បាន​ជូន​ដំណឹង​ស្តី​ពី​ការ​ផ្លាស់​ប្តូ​រ​ពន្ធ​និង​បរិស្ថាន​នៅ​ទូទាំង​ពិភពលោក​ដែល​នឹង​ជះ​ឥទ្ធិពល​ដល់​ទីផ្សារ​នាំ​ចេញ.

Hide me
ចូលរួម​ជាមួយ​យើង​សម្រាប់​ព័ត៌មាន​តម្លៃ​ដោយ​សេរី​និង​ចម្លើយ​ទៅ​នឹង​សំណួរ​នាំ​ចេញ​ទាំង​អស់
ជា​វ​ប្រចាំ​ទៅ​បញ្ជី​សំបុត្រ​រួម​របស់​យើង
Show me