Mengeksport Kereta UK Untuk Lebih,,en,Tahun,,en 20 Years

Terma dan Syarat

Syarat-syarat penggunaan laman web

Sila baca syarat-syarat dengan teliti sebelum anda mula menggunakan laman web ini. Dengan menggunakan laman web kami, anda menunjukkan bahawa anda menerima syarat-syarat penggunaan dan anda bersetuju untuk mematuhi mereka. Jika anda tidak bersetuju dengan syarat-syarat penggunaan, sila jangan menggunakan laman web kami.

Pergantungan Pada Maklumat Posted & Penafian

bahan-bahan yang terkandung di laman web kami disediakan untuk tujuan maklumat umum sahaja dan tidak menuntut supaya atau merupakan nasihat profesional undang-undang atau lain-lain dan tidak boleh dipercayai seperti.

Kami tidak menerima sebarang tanggungjawab untuk sebarang kerugian yang mungkin timbul daripada mengakses atau pergantungan ke atas maklumat di laman web ini dan setakat yang dibenarkan oleh undang-undang Inggeris, kita tidak termasuk semua liabiliti bagi kerugian atau kerosakan secara langsung atau tidak langsung yang timbul daripada penggunaan laman web ini.

 

Maklumat mengenai kami

www.motorimports.co.uk adalah laman yang dikendalikan oleh MotorImports Limited(“Kami”); kami adalah Syarikat Limited didaftarkan di England dan Wales di bawah nombor pendaftaran 8644327.

Mengakses laman web kami

Akses kepada laman web kami adalah dibenarkan secara sementara, dan kami berhak untuk menarik balik atau meminda perkhidmatan yang kami sediakan di laman web kami tanpa notis (lihat di bawah). Kami tidak akan bertanggungjawab sekiranya apa-apa sebab laman web kami tidak tersedia pada masa apa-apa atau untuk apa-apa tempoh.

Hak harta intelek

Kami adalah pemilik atau pemegang lesen itu segala hak harta intelek di laman web kami, dan dalam bahan yang disiarkan di atasnya. Karya adalah dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan perjanjian di seluruh dunia. Semua hak tersebut adalah terpelihara.

Anda boleh mencetak satu salinan, dan boleh turun ekstrak, mana-mana halaman(s) daripada laman web kami untuk rujukan peribadi anda dan anda boleh menarik perhatian orang lain dalam organisasi anda untuk bahan yang disiarkan di laman web kami.

Anda tidak perlu mengubah suai kertas atau digital salinan apa-apa bahan yang anda telah dicetak di luar atau dimuat turun dalam apa-apa cara, dan anda tidak boleh menggunakan mana-mana ilustrasi, gambar, Video atau audio urutan atau apa-apa grafik secara berasingan daripada mana-mana teks yang disertakan.

Status kami (dan bahawa mana-mana penyumbang dikenal pasti) sebagai pengarang Bahan di laman web kami mesti sentiasa diakui.

Anda tidak boleh menggunakan mana-mana bahagian bahan-bahan di laman web kami untuk tujuan komersial tanpa mendapat lesen untuk berbuat demikian dari kami atau pemberi lesen.

Jika anda mencetak, menyalin atau memuat turun mana-mana bahagian laman web kami melanggar syarat-syarat penggunaan, hak anda untuk menggunakan laman web kami akan berhenti serta-merta dan anda mesti, atas pilihan kami, kembali atau memusnahkan sebarang salinan bahan-bahan yang anda telah membuat.

Laman web kami perubahan kerap

Kami berhasrat untuk mengemas kini laman web kami sering, dan boleh menukar kandungan pada bila-bila masa. Jika perlu, kami boleh menggantung akses ke laman web kami, atau menutupnya selama-lamanya. Apa-apa bahan di laman web kami mungkin daripada tarikh pada bila-bila masa, dan kami tidak bertanggungjawab untuk mengemas kini bahan-bahan tersebut.

Liabiliti Kami

Bahan yang dipaparkan di laman web kami disediakan tanpa apa-apa jaminan, syarat atau waranti ketepatan. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, kita, dan pihak ketiga yang berkaitan kepada kami dengan ini tidak termasuk:

  • Semua syarat-syarat, waranti dan syarat lain yang mungkin sebaliknya tersirat oleh statut, biasa undang-undang atau undang-undang ekuiti.
  • Apa-apa liabiliti bagi apa-apa langsung, kerugian atau kerosakan yang tidak langsung atau berbangkit yang ditanggung oleh mana-mana pengguna yang berkaitan dengan laman web kami atau berkaitan dengan penggunaan, ketidakupayaan untuk menggunakan, atau keputusan penggunaan laman web kami, Laman-laman web apa-apa kepadanya dan mana-mana bahan-bahan yang disiarkan melalui ia, termasuk, tanpa had apa-apa liabiliti untuk:
  • kehilangan pendapatan atau pendapatan;
  • kehilangan perniagaan;
  • kehilangan keuntungan atau kontrak;
  • kerugian simpanan yang dijangka;
  • kehilangan data;
  • kehilangan nama baik;
  • pengurusan atau pejabat tidak membuang masa; dan

bagi apa-apa kerugian atau kerosakan lain apa-apa jenis, Walau bagaimanapun yang timbul dan sama ada disebabkan oleh tort (termasuk kecuaian), pelanggaran kontrak atau sebaliknya, walaupun dijangka, dengan syarat bahawa keadaan ini tidak menghalang tuntutan untuk kerugian atau kerosakan kepada ketara anda

harta atau apa-apa tuntutan lain bagi kerugian kewangan langsung, yang tidak dikecualikan oleh mana-mana kategori yang dinyatakan di atas.

 

Ini tidak menjejaskan liabiliti kami untuk kematian atau kecederaan peribadi yang timbul daripada kecuaian kami, ataupun liabiliti kami bagi salah nyata penipuan atau gambaran yang salah tentang perkara asas, mahupun mana-mana liabiliti lain yang tidak dapat dikecualikan atau terhad di bawah undang-undang.

Maklumat tentang anda dan lawatan anda ke laman web kami

Kami memproses maklumat tentang anda mengikut kami dasar privasi www.motorimports.co.uk / privasi. Dengan menggunakan laman web kami, anda bersetuju dengan pemprosesan itu dan anda menjamin bahawa semua data yang diberikan oleh anda adalah tepat.

Virus, penggodaman dan kesalahan lain

Anda tidak boleh menyalahgunakan laman web kami dengan sengaja memperkenalkan virus, trojan, cacing, bom logik atau bahan lain yang berniat jahat atau teknologi berbahaya. Anda tidak boleh cuba mendapatkan akses tanpa kebenaran kepada laman web kami, pelayan di mana laman web kami disimpan atau mana-mana pelayan, komputer atau pangkalan data yang berkaitan ke laman web kami. Anda tidak boleh menyerang laman web kami melalui serangan atau penafian-of-perkhidmatan diedarkan penafian-perkhidmatan serangan.

Dengan melanggar peruntukan ini, anda akan melakukan kesalahan jenayah di bawah Akta Penyalahgunaan Komputer 1990. Kami akan melaporkan apa-apa pelanggaran tersebut kepada pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang yang berkaitan dan kita akan bekerjasama dengan mereka yang berkuasa dengan mendedahkan identiti anda kepada mereka. Sekiranya berlaku apa-apa pelanggaran, hak anda untuk menggunakan laman web kami akan berhenti dengan serta-merta.

Kami tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh diedarkan penafian-of-perkhidmatan serangan, virus atau bahan teknologi berbahaya yang boleh menjangkiti peralatan komputer anda, program komputer, data atau bahan proprietari yang lain kerana penggunaan laman web kami atau untuk anda memuat turun sebarang bahan yang disiarkan di atasnya, atau pada mana-mana laman web berkaitan dengannya.

Pautan daripada laman web kami

Di mana laman web kami mempunyai pautan ke laman web lain dan sumber yang disediakan oleh pihak ketiga, pautan ini disediakan untuk maklumat anda hanya. Kami tidak mempunyai kawalan ke atas kandungan laman-laman atau sumber-sumber, dan tidak bertanggungjawab untuk mereka atau bagi apa-apa kerugian atau kerosakan yang mungkin timbul daripada penggunaan mereka. Apabila mengakses tapak yang melalui laman web kami, kami nasihatkan anda menyemak terma-terma penggunaan dan dasar privasi bagi memastikan pematuhan dan menentukan bagaimana mereka mungkin menggunakan maklumat anda.

Bidang kuasa dan undang-undang

Mahkamah Bahasa Inggeris akan mempunyai bidang kuasa bukan eksklusif ke atas apa-apa tuntutan yang berbangkit daripada, atau berkaitan dengan, lawatan ke laman web kami.

Syarat-syarat penggunaan dan apa-apa pertikaian atau tuntutan yang timbul daripada atau berkaitan dengan mereka atau hal perkara atau pembentukan (termasuk pertikaian atau tuntutan bukan kontrak) akan ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang England dan Wales.

Variasi

Kami boleh menyemak semula terma-terma penggunaan pada bila-bila dengan meminda halaman ini. Anda dijangka untuk memeriksa halaman ini dari semasa ke semasa untuk mengambil notis apa-apa perubahan yang dibuat, kerana mereka adalah terikat kepada anda. Sebahagian daripada peruntukan yang terkandung dalam syarat-syarat penggunaan juga boleh digantikan dengan peruntukan atau notis diterbitkan di tempat lain di laman web kami.

Kebimbangan anda

Jika anda mempunyai sebarang kebimbangan mengenai bahan yang muncul di laman web kami, sila hubungi info@motorimports.co.uk

Terima kasih kerana melawat laman web kami.

Hide me
Sertai kami untuk Maklumat Harga Percuma dan jawapan kepada semua soalan eksport
Melanggan mailing list kami
Show me